Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie

ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin

 

Statut

Załącznik do uchwały Nr XI-94/2015
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 17.09.2015 r.


STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „HURAGAN” W WOŁOMINIE

Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

§ 1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XIX-153/2000 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31.08.2000 r.

§ 2.
Ośrodek działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, . Poz. 594, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. 2011, Nr 45, poz. 236);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 1202);
 • ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014, poz. 715);
 • niniejszego Statutu;

§ 3.
Ośrodek zarządza obiektami sportowymi Gminy Wołomin oraz realizuje jej zadania własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców w sferze kultury fizycznej i rekreacji.

§ 4.
Siedzibą Ośrodka jest Wołomin.
Terenem działania Ośrodka jest Gmina Wołomin.


§ 5.
Ośrodek używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu, adres oraz numer telefonu:
„Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin, tel. 22 763-56-00”


§ 6.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Wołomin nie posiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej.

§ 7
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 8.
Cele Ośrodka to upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia, podniesienie ogólnego poziomu kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej oraz stworzenie odpowiedniej do tego bazy i jej udostępniania użytkownikom.


§ 9.
Ośrodek prowadzi działalność z zakresu sportu i kultury fizycznej, sportu masowego i rekreacji oraz turystyki kwalifikowanej w oparciu o bazę włączonych do swoich struktur obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych Gminy Wołomin.


§ 10.
Podstawowe zadania Ośrodka:
W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, sportu szkolnego, sportu masowego, rekreacji sportowej i turystyki kwalifikowanej:

 • programowanie i realizacja wszelkich działań dla upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wołomin;
 • tworzenie warunków , w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miasta Wołomin;
 • stwarzanie możliwości uprawiania wybranej dyscypliny sportowej przez młodzież szkolną przy ścisłej współpracy ze szkołami, w ramach uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych;
 • inicjowanie i organizowanie międzyszkolnego życia sportowego oraz współpraca ze szkolnymi związkami sportowymi;
 • umożliwienie nauki pływania oraz pływania rekreacyjnego dla wszystkich zainteresowanych;
 • świadczenie usług w zakresie rekreacji, turystyki i sportu masowego;
 • koordynacja działań różnych organizacji w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Wołomin;
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Wołomin;

W zakresie zarządzania obiektami sportowymi Gminy Wołomin:

 • administrowanie obiektami skupionymi w strukturach Ośrodka;
 • właściwa eksploatacja techniczna obiektów i urządzeń;
 • rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działania Ośrodka;
 • Udostępnianie zaplecza sportowego i rekreacyjnego na bazie obiektów skupionych  w strukturach Ośrodka wszelkiego rodzaju organizacjom sportowym, instytucjom społecznym i zawodowym, placówkom oświatowym, realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej  oraz użytkownikom niezrzeszonym i indywidualnym do rekreacji sportowej i aktywnych form wypoczynku.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rekreacji, sportu masowego, kultury fizycznej oraz usług towarzyszących.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej dotyczącej pracy Ośrodka służącej podnoszeniu poziomu kultury fizycznej.
 • Prowadzenie działalności komercyjnej (działalności gospodarczej,) w imieniu własnym, ale na rzecz Gminy w tym zarządzanie określonymi nieruchomościami gminnymi w imieniu własnym, ale na rzecz Gminy (dotyczy to nieruchomości, które pozostają składnikami majątku Gminy i nie zostały przekazane na majątek Wnioskodawcy).

§ 11.
Ośrodek może prowadzić za zgodą Burmistrza Wołomina inną działalność gospodarczą dla pozyskania środków na realizację swoich zadań statutowych.

§ 12.
Ośrodek może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.


Rozdział 3
Organizacja Ośrodka

§ 13.

 • Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Wołomina.
 • Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz Wołomina. 
 • Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w imieniu, którego Dyrektor wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
 • Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz Wołomina.
 • Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i kierowanie jego działalnością, w tym dokonywanie podziału kompetencji między pracowników;
  • Reprezentowanie Ośrodka wobec podmiotów zewnętrznych, spółek, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy Wołomin oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wołominie;
  • Składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zakładu w zakresie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1.

§ 14
Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 15

 • Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
 • Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy jednostki.
 • Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 16

Ośrodek użytkuje i zarządza przekazanym mu mieniem Gminy Wołomin.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 17
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie.

§ 18.

Likwidacja Ośrodka może nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej w Wołominie z zachowaniem trybu określonego odpowiednimi przepisami.


Przewodniczący Rady miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 38
Utworzono dnia: 28.03.2019

Historia publikacji

 • 29.03.2019 13:06, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 28.03.2019 15:44, Administrator
  Dodanie strony: Statut